Copyright by Kancelaria MF

Created with WebWaveCMS

      ul. Obwodowa 31A/D10a  

           84-240 Reda     

           NIP:  5882253704           

           REGON: 368112774

 

KancelariaMF Adwokat Marta Fundowicz LOGO

 

kancelariamf, adwokat, adwokat reda, prawnik reda, pozew

"Prawnicy mówią językiem paragrafów,

ale prawdziwa sprawiedliwość

musi być zrozumiała dla każdego."

kancelariamf, adwokat, adwokat reda, prawnik reda, pozew, adwokat gdańsk, adwokat reda, adwokat trojmiasto

Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

08 stycznia 2020
Witam,     W trakcie prowadzenie jednej ze spraw dotyczącej właśnie władzy rodzicielskiej natknęłam się na
09 maja 2018
Co to jest pozew?      Dzisiaj postanowiłam zacząć od tematu, który wydaje się istotny dla

Jak napisać pozew ?

Co to jest pozew?

 

     Dzisiaj postanowiłam zacząć od tematu, który wydaje się istotny dla osób zamierzających dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. W pierwszej kolejności należałoby wyjaśnić czym tak właściwie jest pozew. Po pierwsze jest to pismo procesowe. Rodzajów pism procesowych jest jednak wiele. Pozew jest jednak szczególnym pismem, gdyż rozpoczyna proces cywilny.

 

Przed napisaniem pozwu.

 

      Zanim jednak zdecydują się Państwo na wniesienie pozwu należy dokładnie się nad tym zastanowić. Trzeba w pierwszej kolejności spróbować rozwiązać spór na drodze polubownej. Można w tym celu wykorzystać instytucję mediacji. Skierowanie sprawy na drogę sądową powinno być ostatecznością. Należy również ocenić, czy dysponuje się dostatecznymi dowodami na poparcie naszej sprawy. Trzeba bowiem pamiętać, że każde postępowanie przed sądem wiąże się z kosztami, które należy ponieść na samym początku. Jeżeli podejmą Państwo decyzję o skierowaniu sprawy na drogę sądową należy ustalić do którego sądu powinien być wniesiony pozew. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu zależy przede wszystkim od rodzaju sprawy i od wartości przedmiotu sporu. Należy również wspomnieć o sprawach mniejszej wagi. Są to sprawy dotyczące m.in. roszczeń wynikających z umów, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. Zł. W takiej sytuacji sprawa będzie rozstrzygana w postępowaniu uproszczonym, gdzie pozew jest wnoszony na urzędowym formularzu. W tym wypadku wniesienie pozwu w formie zwykłego pisma, zostaną Państwo wezwani do poprawienia pisma przez wniesienie go na formularzu, co niepotrzebnie wydłuży czas postępowania.

 

Elementy pozwu, czyli co musi zawierać pozew?

 

     Jeżeli pomimo podjęci próby ugodowego rozwiązania sporu w dalszym ciągu niezbędne jest wniesienie pozwu do sądu, to należy zwrócić uwagę, iż są pewne elementy, które pismo to zawierać musi. Jakkolwiek samo napisanie pozwu nie wymaga szczególnych umiejętności, to należy szczególnie zwrócić uwagę na treść artykułu 187 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Przepis ten wskazuje wymogi, które pozew musi spełnić, aby był skuteczny. Tymi elementami są:

 

Oznaczenie sądu do którego należy wnieść pozew

 

      Jak już wcześniej wspomniałam właściwość miejscowa, czyli gdzie i rzeczowa, czyli do jakiego sądu zależą od rodzaju sprawy i od wartości przedmiotu sporu. I tak np. sprawa o wartości przedmiotu sporu poniżej 75 000 zł powinna zostać skierowana do sądu rejonowego, a np. sprawa rozwodowa- do sądu okręgowego.  Co do zasady odpowiedź na pytanie do jakiego sądu należy skierować pozew znaleźć można w treści art. 17 KPC. Jakkolwiek nie istnieje obowiązek wskazywania w treści pozwu adresu sądu, ani właściwego wydziału, to jest to przyjęte w praktyce kierowania pism do sądu i znacznie przyspiesza proces.

 

Oznaczenie stron wraz ze wskazaniem ich adresów

 

      W tym miejscu należy posłużyć się terminologią prawniczą. Zatem strona wnosząca pozew to  „powód” . Stroną przeciwną jest „pozwany”. W pozwie w pierwszej kolejności należy wskazać dane powoda.  Jeżeli chodzi o dane, które muszą Państwo wskazać to, oprócz imienia, nazwiska i adresu konieczne jest również podanie numeru PESEL lub NIP. Co do danych pozwanego, to jeśli znamy jest Państwu PESEL lub NIP pozwanego to również należy  je wskazać od razu w pozwie. Co prawda dane te sąd powinien ustalić z urzędu, jednakże można w ten sposób znacznie przyspieszyć postępowanie. Sytuacja jest znacznie łatwiejsza, gdy mają Państwo do czynienia z przedsiębiorcą. NIP każdego przedsiębiorcy jest publicznie dostępny i z łatwością można go uzyskać za pomocą rejestru dostępnego w Internecie. Gdy powództwo związane jest z działalnością przedsiębiorcy w pozwie należy również umieścić nazwę firmy przez niego prowadzonej wraz z danymi osobowymi samego przedsiębiorcy. Podobnie wygląda sytuacja, gdy stroną powództwa jest osoba prawna. W tej sytuacji  w pozwie konieczne jest wskazanie pełnej nazwy oraz numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, pod którym ta osoba prawna jest wpisana.

 

Oznaczenie wartości przedmiotu sporu

 

     Wartość przedmiotu sporu wskazuje się w sprawach o prawa majątkowe. W przypadku powództw, których przedmiotem jest żądanie zapłaty określonej kwoty, to ona właśnie stanowi wartość przedmiotu sporu.

 

Oznaczenie rodzaju pisma

 

     Wymóg jest może dość oczywisty, ale nie można zapomnieć o określeniu jakie pismo Państwo zamierzają do sądu wnieść. W tym miejscu należy pozostać przy wskazaniu jedynie ogólnie, iż chodzi o pozew np. o alimenty, o zapłatę, o rozwód itd.

 

Określenie treści żądania, czyli tzw. Osnowa wniosku lub oświadczenia

 

     Jest to miejsce właściwe na określenie czego wnoszący pozew żąda. Jest to ważny element pozwu, gdyż decyduje o przedmiocie całego postępowania. Wskazanie żądania w pozwie decyduje również o właściwości sądu i rodzaju postępowania.

 

Opłata od pozwu

 

      Pomimo, iż sama opłata nie stanowi wymogu formalnego pozwu, jest to dość ważny jego element. Jeżeli opłata nie została uiszczona nie dojdzie do rozpoznania pozwu. Wysokość opłaty jest uzależniona od rodzaju sprawy oraz, w niektórych wypadkach od wartości przedmiotu sporu. Opłaty sądowej można dokonać w różny sposób. Można uiścić opłatę gotówką w kasie sądu lub przelewem na rachunek bankowy sądu przeznaczony do opłat sądowych. W tym ostatnim wypadku należy dokładnie wskazać czego opłata dotyczy.  Od 1 stycznia 2017 r. można również przez e-Płatności uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej. Znak opłaty sądowej w formie elektronicznej ma postać graficzną kodu kreskowego i numerycznego (składającego się z 14 cyfr arabskich,) odpowiadającego zapisowi w bazie danych systemu e-Płatności. Znak może mieć dowolny nominał. Zabezpieczenia systemu umożliwiają wyłącznie jednokrotne wykorzystanie elektronicznego znaku opłaty sądowej. Jego skasowanie jest możliwe tylko raz. Obecnie znak może zostać kupiony zarówno w kasie sądu, jak i przez stronę https://oplaty.ms.gov.pl. Do samego pozwu należy dołączyć dowód uiszczenie opłaty sądowej.

 

Uzasadnienie pozwu

 

     W tym miejscu należy opisać fakty, które doprowadziły do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Tutaj także dokonuje się argumentacji wskazanego wcześniej żądani i ewentualnych dodatkowych wniosków. W tym miejscu również wskazuje się dowody na poparcie twierdzeń i żądań. W przypadku, gdy pozew został wniesiony do sądu wybranego na podstawie właściwości przemiennej, należy uzasadnić możliwość i prawidłowość dokonania wyboru. Należy pamiętać, iż w przypadku samodzielnego składania pozwu nie ma konieczności wskazywania przepisów prawnych ani posługiwania się argumentacją prawną. Zadaniem strony jest jedynie dokładne opisanie faktów i wskazanie dowodów na ich poparcie.

 

Wskazanie załączników

 

     Przy składaniu każdego pisma procesowego należy wymienić składane wraz z nim załączniki. Podstawowym załącznikiem pozwu jest jego odpis, który przeznaczony jest dla strony przeciwnej. Kolejnym załącznikiem będzie zwykle dowód uiszczenia opłaty sądowej. Jeżeli powołane zostały w formie dowodu dokumenty, to należy je w oryginałach załączyć do pozwu i wymienić w załącznikach.

 

Odpis pozwu i załączników dla strony przeciwnej

 

     Jest to szczególny rodzaj załącznika do pozwu. Jak już wcześniej wspomniałam, do pozwu należy załączyć jego odpis dla strony pozwanej wraz z odpisami wszelkich załączników dołączonych do pozwu.  Należy pamiętać, iż w przypadku pozwania kilku osób należy dołączyć do pozwu odpis dla każdej z pozwanych osób. 

 

Podpis

 

    Jest bardzo ważny element pozwu, o którym wiele osób składających to pismo zapomina. Pismo bez podpisu nie wywołuje żadnych skutków prawnych.  Dlatego też, po włożeniu tyle wysiłku w napisanie tego pisma nie można zapomnieć o złożeniu podpisu na jego końcu.

 

Dodatkowe elementy pozwu

 

      Wymienione elementy pozwu, w  zależności od potrzeby, mogą zostać uzupełnione przez wiele dodatkowych elementów.  W ich ramach można wymienić przykładowo:

  • wniosek dowodowy, czyli wniosek o przeprowadzenie dowodu na uzasadnienie faktów powołanych w pozwie – wniosek taki należy wymienić we wstępnej części pozwu, w szczególności, gdy z żądania wynika konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego lub konieczne jest uzyskanie dokumentów od osoby trzeciej.
  • wniosek o rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda. Wniosek taki należy złożyć, gdy przewiduje się możliwość niestawienia się na rozprawie. Wówczas niestawienie się na rozprawę nie wstrzyma biegu postępowania.
  • wniosek o zabezpieczenie powództwa: wniosek taki składa się, gdy spełnienie żądania pozwu po wydaniu wyroku jest mało prawdopodobne albo sytuacja wymaga ustalenia na czas trwania procesu.
  • wniosek o zwolnienie z kosztów: należy go złożyć wraz z pozwem, gdy uiszczenie opłaty sądowej jest ponad możliwości finansowe składającego pozew.
  • wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wniosek taki składa się, gdy składający pozew chce skorzystać z pomocy pełnomocnika a nie możne sobie na to pozwolić, z uwagi na sytuację finansową.

    

     Przedstawione w artykule elementy pozwu przedstawiają jedynie podstawowy typ pozwu. Szczególne typy pozwu zostaną opisane w następnych artykułach.

 

Skutki braków formalnych pozwu

 

     W przypadku, gdy pozew nie spełnia wszystkich warunków formalnych, wnoszący pozew zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni. W sytuacji, gdy braki zostaną usunięte we wskazanym terminie, pozew wywoła skutki prawne od chwili jego wniesienia. Jeżeli braki nie zostaną usunięte pozew zostanie zwrócony i nie wywoła żadnych skutków prawnych.

 

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam Adwokat Marta Fundowicz

 

Zajęcie komornicze zwrotu z podatku dochodowego
09 maja 2018
kancelariamf, adwokat reda, adwokat, prawnik reda, pozew

płatność wzór pozwu

Wzór pozwu o zapłatę z omówieniem