Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

08 stycznia 2020
Witam,     W trakcie prowadzenie jednej ze spraw dotyczącej właśnie władzy rodzicielskiej natknęłam się na
09 maja 2018
Co to jest pozew?        Dzisiaj postanowiłam zacząć od tematu, który wydaje się istotny dla
kancelariamf, adwokat, adwokat reda, prawnik reda, pozew, adwokat gdańsk, adwokat reda, adwokat trojmiasto


Przyjęcie i odrzucenie spadku

         Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny              (Dz. U. 2017. 459 t.j. z dnia 2017.03.02)  „dalej KC” spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, którą jest chwila śmierci spadkodawcy. Z tym też momentem możliwe jest złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Swoją wolę spadkobierca wyraża w drodze oświadczenia złożonego przed sądem lub notariuszem. Jednak należy pamiętać, że na jego złożenie jest wyznaczony termin. Wynosi on 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku lub od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Po upływie tego terminu oświadczenie takie jest nieskuteczne. Trzeba również pamiętać, że samo złożenie oświadczenia nie powoduje nabycia spadku.


   Kolejną ważnym aspektem jest fakt, iż stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku. Nie dotyczy to sytuacji, gdy wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia co do przyjęcia lub odrzucenia spadku.

 

Jak spadkobierca nabywa spadek?

 

      Spadkobierca nabywa bowiem prawo do spadku na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo też na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia, który to dokument sporządza notariusz. Wydany przez notariusza akt wywołuje taki sam skutek jak sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Zatem osoba będąca spadkobiercą może dokonać wyboru swojej drogi do uzyskania prawa do spadku. Może zdecydować czy skorzysta z postępowania sądowego, czy zwróci się do notariusza. Ważne jest, że tylko w taki sposób uzyska dokumenty, które pozwolą mu na udowodnienie praw spadkobiercy wobec osób, które nie będąc spadkobiercami roszczą sobie prawa bo spadku.

 

     Spadkobierca musi jednak pamiętać, że uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza nie zawsze jest możliwe. Notariusz może wydać taki akt tylko, gdy nabycie spadku następuje na podstawie ustawy lub testamentu zwykłego. Testament zwykły to testament własnoręczny, notarialny - sporządzony przez notariusza albo alograficzny, czyli sporządzony przed właściwą osobą urzędową, ściśle określoną w ustawie. Zatem nie jest możliwe uzyskanie takiego aktu gdy mamy do czynienia z testamentem szczególnym, czyli np. ustnym, podróżnym czy wojskowym.

 

    Jeżeli spadkobierca zdecyduje się skorzystać z drogi postępowania sądowego, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku do sądu.  Zgodnie z 1025§1 KC sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Osobą mającą interes w stwierdzeniu nabycia spadku jest głównie spadkobierca lub jego zstępni, jeżeli sam spadkobierca nie dożył otwarcia spadku. Osobami takimi mogą to być również osoby nabywające spadek na podstawie umowy ze spadkobiercami.

Do kompetencji sądu należy ustalenie kto dokładnie jest spadkobiercą po zmarłym. W tym celu sąd przeprowadza postępowanie dowodowe. W pierwszej kolejności wzywa na rozprawę wnioskodawcę i wskazane przez niego osoby należące do kręgu spadkobierców. W dalszej kolejności ewentualnie ustala inne jeszcze osoby mogące być spadkobiercami. Jeżeli natomiast okaże się, że nie ma spadkobierców, lub też wszyscy spadkobiercy odrzucili spadek, sąd stwierdza nabycie spadku przez gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, bądź, jeżeli zmarły mieszkał za granicą, przez Skarb Państwa.

 

Przyjęcie lub odrzucenie spadku

 

     Nabywając prawo do spadku spadkobierca może zdecydować się na jego przyjęcie lub odrzucenie. Jak już wypomniałam wcześniej na złożenie tego oświadczenia wyznaczono termin 6 miesięcy od otwarcia spadku lub od chwili, gdy spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Można je złożyć ustnie lub pisemnie, przed sądem lub notariuszem. Można je także złożyć przez pełnomocnika. Gdyby doszło do sytuacji, że spadkobierca umrze prze upływem terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, mogą je złożyć osoby będące jego spadkobiercami. Dla tych osób termin na złożenie oświadczenia nie może upłynąć przed końcem terminu do złożenia takiego oświadczenia po zmarły spadkobiercy. Złożenie oświadczenia o sposobie przyjęcia lub odrzuceniu spadku jest nieodwołalne i nie może być złożone pod warunkiem i z zastrzeżeniem terminu. Możliwe jest jednak uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia, ale jedynie w sytuacji, gdy zostało ono złożone pod wpływem błędu lub groźby. Takie uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia powinno nastąpić przed sądem i konieczne jest jednoczesne złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przez spadkobiercę.

 

    Art. 1012 KC cywilny wskazuje, że przyjęcie spadku możliwe jest na dwa sposoby. Oznacza to, że spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczeń odpowiedzialności za długi, tzw. Proste przyjęcie, lub też z ograniczeniem tej odpowiedzialności, tzw. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.. W razie braku złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Przepis ten ma w szczególności chronić spadkobiercę przed odziedziczeniem nadmiernie zadłużonego spadku.

 

Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na odrzucenie spadku traktowany jest tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Oznacza to, że osoby będące jego spadkobiercami stają się spadkobiercami po zmarłym. Możliwe jest odrzucenie spadku uzyskanego w drodze testamentu i przyjęcie go na podstawie ustawy.

 

Odpowiedzialność za długi spadkowe.

 

      Jak już wspomniano spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy. Jednakże w tym czasie ma jeszcze możliwość odrzucenia spadku, składając odpowiednie oświadczenie. Dlatego też do momentu złożenia oświadczenia dotyczącego spadku, lub też upływu terminu do złożenia takiego oświadczenia odpowiedzialność za długi spadkowe kształtuje się następująco. Po pierwsze spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie ze spadku. Po drugie nie jest możliwe zbycie spadku ani udziału w spadku. Dotyczy to również przedmiotu należącego do spadku oraz udziału w takim przedmiocie, w przypadku, gdy wykraczałoby to poza konieczność wynikającą ze zwykłego zarządu spadkiem. Po trzecie samo wydanie przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jest uzależnione od złożenia oświadczenia co do spadku przez spadkobiercę lub od upływy terminu na złożenie takiego oświadczenia.

 

     Jeżeli spadkobierca zdecyduje się na proste przyjęcie spadku, jego odpowiedzialność za długi spadkowe będzie w zasadzie nieograniczona. Oznacza to, że będzie za nie odpowiadał całym majątkiem, zarówno swoim jak i tym pochodzącym ze spadku. Dochodzi zatem do połączenia majątku spadkobiercy z majątkiem spadkowym.

 

     Natomiast jeżeli spadkodawca zdecyduje się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jego odpowiedzialność za długi spadkowe jest ograniczona do wysokości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku, czyli tzw. aktywów. W takiej sytuacji nie jest możliwe pociągnięcie spadkobiercy do odpowiedzialności ponad tą wskazaną wartość. Trzeba jednak pamiętać, że taki sposób przyjęcia spadku związany jest jednak z pewnymi kosztami. Niezbędne jest bowiem wykonanie spisu inwentarza. Jest to oszacowanie wartości przedmiotów i praw wchodzących w skład spadku oraz określenie wartości obciążających spadek zobowiązań. Spisu takiego dokonuje komornik. Jednak koszt wykonania takiego spisu obciąża spadkobierców. Trzeba również pamiętać, iż ograniczenie odpowiedzialności za długi wynikające z przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie będzie miało zastosowania, gdy spadkobierca nie wskazał przedmiotów należących do spadku do spisu lub wskazał w spisie nieistniejące długi.

 

        Przy przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza trzeba również pamiętać, że ograniczenie odpowiedzialności z tego tytułu nie stosuje się do wierzytelności, które zostały zabezpieczone hipoteką. Zgonie bowiem z art. 74 ustawy z 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. 2013. 707) „ Wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego”. Wobec tego wierzyciel hipoteczny, gdy dług spadkowy nie był spłacany, może skierować swoje roszczenie przeciwko każdorazowemu właścicielowi nieruchomości lub prawa obciążonego hipoteką i przeprowadzić postępowanie egzekucyjne z tej nieruchomości lub prawa. W tej sytuacji wierzyciela hipotecznego ograniczają jedynie normy prawa egzekucyjnego i przepisy wspomnianej ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Oznacza to, że wierzyciel nie powinien dochodzić kwoty przewyższającej kwotę wskazaną w umowie z dłużnikiem, brak ograniczeń wynikających z prawa spadkowego dotyczy wyłącznie nieruchomości lub prawa objętego hipoteką a fakt jego uprzywilejowanej pozycji wynika wyłącznie z wartości samej hipoteki.

 

     Odrzucenie spadku skutkuje z oczywistych względów tym, że spadkobierca nie otrzymując żadnego majątku nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe.  Jednak w tej sytuacji istnieją pewne wyjątki. Jeżeli skutkiem odrzucenia spadku jest pokrzywdzenie wierzycieli niedoszłego spadkobiercy, będą oni mogli żądać, aby odrzucenie takie było wobec nich bezskuteczne. Warunkiem jest istnienie wierzytelności w chwili odrzucenia spadku. Żądanie uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne może zostać zgłoszone w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o odrzuceniu spadku, jednak nie później niż 3 lata po jego dokonaniu.

 

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam Adwokat Marta Fundowicz

 

przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, spadek
25 kwietnia 2018
kancelariamf, adwokat reda, adwokat, prawnik reda, pozew

Copyright by Kancelaria MF

Created with WebWaveCMS

Kontakt:

KancelariaMF

Adwokat Marta Fundowicz

ul. Obwodowa 31A/D10a

84-240 Reda

e-mail: kancelariamf.pomorskie@gmail.com

tel. +48 799 176 038