Jesteśmy najlepsi

Aktualności

Aenean sagittis mattis purus ut hendrerit. Mauris felis magna, cursus in venenatis ac, vehicula eu massa. Quisque nunc velit, pulvinar nec iaculis id, scelerisque in diam. Sed ut turpis velit. Integer dictum urna iaculis vestibulum finibus. Etiam tempus dictum rhoncus. Nam vel semper eros. Ut molestie sit amet sapien vitae semper. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 

08 stycznia 2020
Witam,     W trakcie prowadzenie jednej ze spraw dotyczącej właśnie władzy rodzicielskiej natknęłam się na
09 maja 2018
Co to jest pozew?        Dzisiaj postanowiłam zacząć od tematu, który wydaje się istotny dla
kancelariamf, adwokat, adwokat reda, prawnik reda, pozew, adwokat gdańsk, adwokat reda, adwokat trojmiasto

Władza Rodzicielska

Witam,

    W trakcie prowadzenie jednej ze spraw dotyczącej właśnie władzy rodzicielskiej natknęłam się na problem braku zrozumienia czym właściwie jest władza rodzicielska, z czym się wiąże i jakich uprawnień i obowiązków dotyczy. Ta sytuacja sprawiła, że postanowiłam napisać poniższy artykuł. Zapraszam do lektury.

 

1. Czym jest władza rodzicielska?

    Zatem zacznijmy od początku. Czym właściwie jest władza rodzicielska? Jako prawnik zawsze zaczynam od poszukiwania definicji zawartej w przepisach prawnych. Niestety w tym przypadku próżno szukać definicji władzy rodzicielskiej w przepisach prawa, w tym również w akcie podstawowym dla tej materii, czyli Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Moim jednak zdaniem najlepiej pojęcie to wyjaśnia T. Smyczyński, który wskazuje, iż do zakresu tego pojęcia należy „całokształt obowiązków i uprawnień rodziców względem osoby i majątku dziecka dla ochrony jego dobra i przygotowania go do samodzielnego życia” (zob. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 218). Według mnie najważniejszą rolą rodzica jest przygotowanie dziecka do samodzielnego życia przy zachowaniu między rodzicami a dzieckiem wzajemnego szacunku i wspieraniu się w życiu codziennym.

     Wiedząc już czym jest władza rodzicielska trzeba jeszcze wyraźnie podkreślić, iż powinna ona być wykonywana przez rodziców osobiście tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społecznie, NIE interes rodziców. Wymaga to szczególnego podkreślenia, gdyż rodzice zdają się nie zawsze o tym pamiętać.

      Na władzę rodzicielską składają się następujące elementy: opieka nad dzieckiem, zarząd majątkiem dziecka oraz reprezentowanie dziecka i jego interesów.

2. Komu przysługuje władza rodzicielska?

      Przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, a jej powstanie nie jest uzależnione od tego, czy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim, czy też nie. Zaś co do zakresu tej władzy, to ważne jest to, iż jest on jednakowy dla obojga rodziców i każdemu z nich przysługuje pełnia władzy rodzicielskiej. Oczywiście o ile nie zostanie ona w żaden sposób ograniczona lub rodzic nie zostanie jej pozbawiony. Ogólnie jednak podkreślenia wymaga fakt, iż oboje rodzice, i mama, i tata mają taki sam zakres praw i obowiązków dotyczących ich dziecka.

3. Do kiedy trwa władza rodzicielska?

   Generalnie władza rodzicielska trwa aż do momentu gdy dziecko osiągnie pełnoletniość. Oznacza to tyle, że gdy dziecko ukończy osiemnaście lat, władza rodzicielska wygasa z mocy samego prawa. Klucz jednak tkwi w słowie „generalnie”, bowiem władza rodzicielska może również ustać z innych przyczyn, do których należą:

 • utrata przez rodzica pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • śmierć rodzica,

 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,

 • zaprzeczenie ojcostwa,

 • zaprzeczenie macierzyństwa,

 • unieważnienie uznania dziecka,

 • zmiana prawomocnego wyroku ustalającego ojcostwo w wyniku skargi o wznowienie postępowania,

 • przysposobienie (w stosunku do rodziców biologicznych),

 • rozwiązanie przysposobienia (w stosunku do przysposabiających).

 

Wskazanymi przypadkami zajmę się w następnych artykułach.

4. Prawa i obowiązki rodzica

    Zastanawiając się nad prawami i obowiązkami rodzica związanymi z władzą rodzicielską i jej wykonywaniem trzeba w pierwszej kolejności zastanowić się dlaczego dziecko w ogóle pozostaje pod władzą rodzicielską dorosłych. Odpowiedź na to pytanie jest być może oczywista, ale trzeba na to zwrócić uwagę. Otóż dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, ponieważ nie jest zdolne samodzielnie prowadzić swoich spraw i samodzielnie, odpowiedzialnie decydować o sobie. W wykonywaniu tych czynności dziecko potrzebuje pomocy i ochrony ze strony dorosłych. Dlatego też, celem zagwarantowania dziecku pomocy i ochrony rodzicom przysługuje władza rodzicielska. Z wykonywanie władzy rodzicielskiej wiążą się natomiast określone prawa i obowiązki.

 Rodzice mają prawo do:

 • wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Jednak zawsze muzą brać pod uwagę stopień dojrzałości dziecka, jego rozsądne życzenia, przysługującą mu wolność sumienia, wyznania orz jego własne przekonania;
 • wychowania dziecka zgodnie z własną religią lub przekonaniami, co oznacza, że rodzic może zachęcać dziecko do uczestniczenia w obrządkach religijnych, w zależności od wiary wyznawanej przez rodziców. Jednakże, jeżeli rodzice są ateistami, nikt nie może ingerować w ich poglądy i związany z nimi sposób wychowania dziecka;
 • wyboru szkoły, co oznacza, że rodzice mogą wysłać dziecko do szkoły publicznej poza miejscem zamieszkania, czy też do szkoły niepublicznej lub też zdecydować o konieczności nauczania domowego dziecka;
 • wymagania od dziecka posłuszeństwa . Zabrzmi to może trochę dziwnie, ale pominąć tego prawa nie sposób. Rodzic ma prawo oczekiwać od dziecka spełnienia przydzielonych mu obowiązków oraz wykonywania racjonalnych poleceń rodzica. Prawo to idzie jednak znacznie dalej. Rodzice mogą wymagać od mieszkającego z nimi dorosłego dziecka, aby pokrywało w miarę swoich możliwości część wydatków związanych z utrzymaniem domu lub mieszkania;
 • uzyskania wszelkich informacji dotyczących dziecka. Dotyczy to zwłaszcza wglądu w dokumentację medyczną dziecka, który pozwoli na wybór właściwej metody leczenia dziecka. Prawo to jest również istotne w zakresie uczestniczenia dziecka w zajęciach szkolnych. Rodzic ma prawo do informacji w zakresie zasad oceniania wewnątrzszkolnego, a w szczególności  o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, przewidywanych sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie podwyższenia semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej, warunkach i sposobie i kryteriach oceniania zachowania.
 • zarządzania majątkiem dziecka. Dziecko do osiągnięcia przez nie trzynastego roku życia nie ma zdolności do wykonywania żadnych czynności prawnych, co oznacza, że nie może wykonywać samodzielnie żadnych czynności, które przekraczają zakres zwykłych czynności dnia codziennego. Zwykłe czynności dnia codziennego to na przykład podstawowe zakupy w sklepie, ale już nie zakup drogiego roweru, czy sprzętu elektronicznego. Te ostatnie czynności, dokonane bez wiedzy i zgody rodzica, są w świetle prawa nieważne. Po ukończeniu przez dziecko trzynastego roku życia, nabywa ono częściową zdolność do czynności prawnych i może dokonywać niektórych czynności prawnych samodzielnie.

Z prawami w zakresie władzy rodzicielskiej ściśle związane są obowiązki rodziców. Wobec czego rodzice mają obowiązek do:

 • wspierania rozwoju dziecka. Dotyczy to zarówno rozwoju fizycznego, duchowego i emocjonalnego. Podstawowym obowiązkiem rodzica jest zapewnienie dziecku bezpiecznego domu, dobrych warunków rozwoju oraz możliwości kontaktu z rówieśnikami. Rodzice powinni również, oczywiście w zakresie możliwości finansowych, wspierać dziecko w rozwijaniu jego pasji. Tutaj zwrócić należy również uwagę na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, zwłaszcza w zakresie prawidłowego odżywiania dziecka. Nie zawsze rodzice zdają sobie sprawę, iż w przypadku, gdy dochodzi do niebezpiecznej otyłości dziecka, sytuacja ta może spowodować rozpoczęcie działań kontrolnych rodziny przez opiekę społeczną, gdyż jest to uznawane za narażenie zdrowia dziecka. Podobnie stanie się w przypadku, gdy dziecko znajdzie się w stanie niedożywienia.
 • zapewnienia dziecku edukacji, a ściślej rzecz ujmując zapewnienia dostępu do edukacji. W wykonaniu tego obowiązku nie jest istotne, czy rodzice zdecydują o edukacji szkolnej publicznej, niepublicznej, czy nauczaniu domowy. Ważne jest jedynie to, by edukacja odbywała się na warunkach wskazanych przez szkołę publiczną, co związane jest z koniecznością zdawania przez dziecko egzaminów państwowych.
 • wychowywania dziecka w poszanowaniu i akceptacji innych ludzi i ich przekonań. Ten obowiązek jest w dzisiejszych czasach szczególnie istotny. Dzielimy świat z różnymi ludźmi o różnym wyglądzie, przekonaniach, wyznaniu. Obowiązkiem rodzica jest nauczyć dziecko szacunku do każdego człowieka i akceptacji odmienności przekonań.
 • poświęcania czasu i uwagi dziecku. Tu chyba nic więcej dodawać nie potrzeba.

 

5. Co jest poza zakresem władzy rodzicielskiej?

Poza zakresem władzy rodzicielskiej pozostają:

 • prawo do kontaktów z dzieckiem (art. 113 § 1 k.r.o.)
 • obowiązek alimentacyjny (art. 128 k.r.o.), który nie wygasa wraz z osiągnięciem pełnoletności.
 • prawa oraz obowiązki rodziców i dzieci uregulowane w art. 87–91 k.r.o. Znaczna część powyższych przepisów, jak np. art. 87 k.r.o., w którym mowa o obowiązku wzajemnego wspierania się rodziców i dzieci, ma zastosowanie niezależnie od tego, czy dziecko jest małoletnie, co oznacza, że stosuje się je przez całe życie, gdyż związane są z samych stosunkiem okrewieństwa.

        Podsumowując władza rodzicielska to ogół praw, ale także obowiązków związanych z wychowywaniem dziecka. Jej granice wyznacza dobro dziecka, przez co rozumie się wymaganie od rodziców osobistego oddziaływania na dziecko własnym przykładem i autorytetem. Z drugiej jednak strony dobro dziecka to także okazywanie dziecku zainteresowania i poświęcenia mu czasu i uwagi, służenie dziecku radą i pomocą, sprawowanie osobistej opieki, sprawiedliwe traktowanie i wspieranie oraz właściwe zarządzanie jego majątkiem i interesami. 

 

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią.

Pozdrawiam Adwokat Marta Fundowicz

 

władza rodzicielska, pozbawienie władzy rodzicielskiej, prawa i obowiązki rodzica
08 stycznia 2020
kancelariamf, adwokat reda, adwokat, prawnik reda, pozew

Copyright by Kancelaria MF

Created with WebWaveCMS

Kontakt:

KancelariaMF

Adwokat Marta Fundowicz

ul. Obwodowa 31A/D10a

84-240 Reda

e-mail: kancelariamf.pomorskie@gmail.com

tel. +48 799 176 038